Kişisel Bilgiler ve Gizlilik

Kişisel veri sorumlunuz Hyundai Assan Otomotiv (Mersis No: 6417374276976368 , Sicil No:322463270045, Adres: Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. No.2 Kozyatağı Türkiye/Istanbul/ Tel : 0216 571 63 63. Fax : 0216 571 64 64. Mail:info@hyundai.com.tr ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hyundai Assan) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi, yasal mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi, Hyundai Assan ve Hyundai Assan ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hyundai Assan’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Hyundai Assan’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçları çerçevesinde; KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Hyundai Assan olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişiler olmak üzere yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı veya elektronik ortam; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir.
Bu kapsamda Hyundai’ye; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, verilen işlenme amacını ve bu amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer aktarıldıysa kişisel verilerinizin kime aktarıldığını öğrenmek, eksik veya yanlış düzenlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etmek, verilerinizin silinmesini talep etmek, işlenen verilerin sonucuna itiraz etmek, KVKK kapsamında yanlış işlenen verilerden dolayı zararlarınızı talep etmek üzere Hyundai’ye başvurabilirsiniz.